O NAS

Posted on

 

KOČEVSKI LES

Več kot štiri petine kočevske občine je prekrite z gozdovi. Razvoj območja je v preteklosti med drugim temeljil na gozdarski in lesnopredelovalni industriji. Slednja pa je – ne samo v Kočevju, temveč po vsej Sloveniji – zadnji dve desetletji hirala. Seznam lesnopredelovalnih podjetij, ki so v zadnjih letih zaprla svoja vrata, je dolg. Novembra 2014 se je na njem znašla tudi kočevska družba Nolik, ki je še konec leta 2013 zaposlovala 169 ljudi. Kljub vzpostavitvi podporne infrastrukture (PIK Kočevje, RC Kočevje Ribnica, RC Novo mesto idr.) je na področju lesne predelave premalo iniciativnosti, kar med drugim vpliva na nizko dodano vrednost na zaposlenega v lesni predelavi in nizko število zaposlenih delavcev na območju občine Kočevje.

Zaradi tega je Komunala Kočevje na pobudo Občine Kočevje ustanovila družbo Kočevski les, to je družbo za lesno proizvodnjo. Družba ima ima sedež v kočevskem podjetniškem inkubatorju na Trati.  V sodni register je bila vpisana 25. maja 2015, poslovati pa je začela prvega aprila 2015, ko je bil zaposlen direktor družbe Aleš Marolt.

Poslovni prostor – pisarna družbe se nahaja v objektu Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje, v pritličju nasproti vložišča Občine Kočevje, proizvodno skladiščni prostori pa se nahajajo v neposredni bližini mestne kotlovnice na Trati.

Namen ustanovitve družbe je izvajanje vseh aktivnosti Strateškega načrta za pospeševanje konkurenčnosti gozdno–lesne verige na Kočevskem, ki ga lahko v celoti preberete LES-Strateški dokument-Kočevske. Med cilji podjetja je spodbujanje sodelovanja v gozdarski in lesnopredelovalni dejavnosti na način, da bo les kot kočevska strateška surovina in v lasti Občine Kočevje v čim večji meri tudi predelan na Kočevskem – v polizdelke in končne izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Na ta način bomo lahko aktivno sodelovali tudi pri spodbujanju oblikovanja novih delovnih mest.

V povezavi je predstavitveni film Kočevske gozdno lesne verige:

Doseženi cilji:

  • 10.11.2015 smo pridobili koncesijo za upravljanje gozdov v lasti Občine Kočevje za obdobje 10 let,
  • v prvi polovici leta 2016 smo vzpostavili delovanje sušenja žaganega lesa s sušilnicami za les in s pripadajočimi ustreznimi površinami za skladiščenje ter manipulacijo,
  • že od leta 2015 smo vzpostavili in spodbujali delovanje gozdno lesne predelovalne verige, v katero bodo med drugim vključeni lastniki gozdov, podjetniki in podjetja, ki se ukvarjajo s gozdarsko in lesno predelovalno dejavnostjo ter ostalimi podpornimi dejavnostmi,
  • skupaj s partnerji v gozdno lesni verigi zagotavljamo ustrezne količine energenta (z manjvredno lesno biomaso in lesnimi ostanki) za izvajanje javne toplotne oskrbe na Kočevskem,
  • v mesecu juliju 2016 smo pridobili certifikat FSC®-C130751 (BV-COC-130751) za družbo Kočevski les d.o.o. certifikat FSC®-C130751 Kočevski les d.o.o.,
  • v mesecu avgustu 2016 smo pridobili certifikat PEFC™/27-31-42 (BV/CdC/8913032) za družbo Kočevski les d.o.o. certifikat PEFC™/27-31-42 Kočevski les d.o.o..
  • s 1.1.2017 je gozd v lasti Občine Kočevje vključen v shemi PEFC in FSC.
  • 21.5.2017 podeljen naziv Občini Kočevje in družbi Kočevski les d.o.o. najbolj skrben lastnik gozda na območju, ki ga pokriva Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje. Najlastnik 2017 Občina Kočevje

Družba bo sodelovala tudi pri razvojnih projektih na področju razvoja tehnologij za pridobivanje produktov poligeneracije s sinteznim plinom kot osnovo za goriva in produkte zelene kemije (metan, vodik, diesel itd.).

IMG_9994

Družba ima štiri zaposlene (z leve Dominik Bojc – gozdarski tehnolog 2, Alan Obranovič – gozdarski tehnolog, Aleš Marolt – direktor in Peter Tekavec – upravljavec sušilnic-tehnolog), v nadaljevanju pa se bo glede na obseg poslovanja prilagajala potrebam tehnoloških in organizacijskih procesov.

V družbi aktivno skrbimo za varno delo vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev zato smo sprejeli Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank.

Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank-dopolnitev

Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank

Družba ima tudi prepoznaven logotip. Trikotnik v katerega je zarisan raster različno odebeljenih diagonal, je statična oblika z razgibano površino. V njem prepoznamo jelko ali smreko, ki spominja na kočevsko pokrajino. Vizualizacija pokrajine se nanaša na vizijo razvoja družbe, ki spodbuja vrednote, vrednosti in odgovornost do dediščine in okolja ter izhaja iz imena “Kočevski”. Raster v trikotniku spominja na prerez lesa in s tem njegovo obdelavo. Sredinska, piramidalna postavitev slikovno besednega znaka predstavlja zanesljivost, puščičasta oblika pa usmerjenost k rasti in uspehu.

Aleš Marolt, dipl.inž.les.