Aktualno

Posted on

Spoštovani,

v prilogi je vabilo na predstavitev mobilne in spletne aplikacije ter projekta DI GOZD, ki bo:

v sredo, 7.6.2023, ob 11.uri na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.

Lep pozdrav, Aleš Marolt

vabilo 7.6.2023 zgs

Direktor družbe Kočevski les d.o.o. v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)), Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05, 37/06, 43/06 – ZKolP, 19/08, 99/08, 30/09, 46/10 in 44/15), ter Aktom o ustanovitvi družbe št. 711-1/2015-1 z dne 12.3.2015 sprejme

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V DRUŽBI KOČEVSKI LES D.O.O.

 1. člen

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v družbi Kočevski les d.o.o. (v nadaljnjem besedilu : družba) določa število in vrsto  delovnih mest, opis delovnih mest in podatke v zvezi s plačami, delovna mesta s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa in posebno razporeditvijo delovnega časa, poskusno delo in odpovedni rok, katere naloge ne smejo po predpisih opravljati ženske in mladina ter katere naloge lahko opravljajo invalidi, stopnjo tveganja v skladu z zakonom o varstvu pri delu, posebne obremenitve posameznih delovnih mest, posebne odgovornosti, dostop do tajnih podatkov in način objave oz. seznanitve delavcev družbe (v nadaljevanju: delavci).

 1. člen

Organiziranost družbe, način vodenja, naloge, pooblastila in odgovornosti, sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti ter zagotavljanje javnosti dela je določeno z Aktom o ustanovitvi družbe.

 1. člen

S sistemizacijo delovnih mest se zagotavlja polna oziroma delna zaposlenost delavcev in racionalna kadrovska razporeditev glede na obseg in zahtevnost dela.

 1. člen

Za nemoteno delovanje družbe je potrebno sistemizirati skupaj 6 delovnih mest:

 • 1 Visoko zahtevno delo – delovno mesto na položaju
 • 2 Visoko zahtevno delo – strokovno tehniško delovno mesto
 • 3 Bolj zahtevna dela – strokovno tehniško delovno mesto
 1. člen

Delavcu lahko direktor družbe, oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščenec  začasno, vendar največ za obdobje enega leta, odredi opravljanje tudi drugih nalog, ki ne sodijo v opis njegovega delovnega mesta, če zahtevnost nalog ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim ali če se začasno poveča obseg dela organa ali če je treba nadomestiti začasno odsotnost delavca ali če se ugotovi, da je takšen način opravljanja teh nalog najučinkovitejši in najracionalnejši ter bistveno ne vpliva na izvajanje z opisom delovnega mesta določenih nalog.

Delavec mora v primeru višje sile, naravne in druge nesreče, izjemnega povečanja obsega dela ter v primeru drugih nepredvidljivih razmer začasno, vendar ne več kot tri mesece, opravljati manj zahtevno delo, če tako odredi nadrejeni. Njegova plača ostane v tem primeru nespremenjena. Če gre za projektno delo oz. delo v projektni skupini, mora delavec opravljati delo, če ga predstojnik vanjo imenuje. Sklep o ustanovitvi projektne skupine mora vsebovati tudi podatke o obsegu dela in o razbremenitvi dela, ki ga delavec opravlja na svojem delovnem mestu, če projektno delo presega okvir delovnega mesta. V kolikor gre za večji obseg dela, se sklene pisni sporazum o financiranju dela delavce. Delo v projektni skupini mora ustrezati strokovni usposobljenosti delavca.

Direktorja družbe, oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščenec, sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu dela oz. nadpovprečni obremenitvi za opravljanje nalog iz tega člena ter o plačilu na podlagi dogovora med delavcem in nadrejenim.

 1. člen

Za posamezna delovna mesta se kot poseben pogoj lahko določi poskusno delo, ki traja:

 • za delovno mesto na položaju – šest mesecev,
 • za strokovno tehniška delovna mesta – tri mesece
 1. člen

Pri sprejemanju pripravnikov v delovno razmerje se upoštevajo potrebe po zaposlovanju novih delavcev v družbi  in potrebe po strokovnem usposabljanju pripravnikov za opravljanje določenih nalog ter možnosti zagotavljanja ustreznih mentorjev, kar je odvisno od števila zaposlenih v družbi.

Delavcu, ki je s programom določen za mentorja, pripada dodatek za mentorstvo v višini 20 % urne postavke osnovne plače mentorja za vsako, s programom oz. normativom določeno mentorsko uro.

 1. člen

Delavci, zaposleni v družbi, so se dolžni dodatno izobraževati in izpopolnjevati v skladu z določili zakona.

 1. člen

Ob prenehanju delovnega razmerja v družbi se delavcu določi odpovedni rok, v katerem delavec mora ali sme ostati v delovnem razmerju, in sicer glede na zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega je razporejen.

Odpovedni rok traja:

 • za delovna mesta na položaju v VII. tarifnem razredu – tri mesece
 • za strokovno tehnične delavce v VII. tarifnem razredu – dva meseca
 • za ostale strokovno tehnične delavce – en mesec

V posameznih primerih se sporazumno lahko določi tudi krajši odpovedni rok, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

 1. člen

V družbi  so vsa delovna mesta primerna za zaposlovanje žensk, ker niso škodljiva za zdravje in s povečano nevarnostjo ne vplivajo na psihofizične sposobnosti žensk.

 1. člen

Vsa delovna mesta v družbi spadajo glede na oceno tveganja skladno z zakonom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, v razred tveganja od 01 do 05. Ob upoštevanju navodil za varno delo in predlaganih ukrepih strokovnega delavca je tveganje na posameznem delovnem mestu sprejemljivo.

 1. člen

Delavcem pripadajo dodatki določeni s kolektivno pogodbo.

 1. člen

Nadomeščanje začasno odsotnih delavcev se praviloma rešuje znotraj zaposlenih v družbi. Direktor  izda sklep oz. z delavcem skleneta dogovor, kjer se določi vrsta in obseg dodatnega dela, čas odreditve dodatnega dela in plačilo za čas nadomeščanja.

 1. člen

Sestavni del pravilnika je Opis delovnih mest, ki določa:

 • Naziv mesta odgovornosti
 • Naziv vrste del
 • Vsebina del za vrste del
 • Zahtevana znanja in sposobnosti
 • Organizacijska povezanost delovnega mesta
 • Delovne razmere in pogoji dela
 • Razporeditev delovnega časa
 • Delovna sredstva
 1. člen

Pravilnik je na vpogled na oglasni deski družbe in na sedežu družbe od začetka veljavnosti tega pravilnika.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor družbe.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v družbi Kočevski les d.o.o. 100-1/2015-1 z dne 14.4.2015 ter vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika.

Številka: 100-1/2023-1

Datum: 26.1.2023

Direktor družbe

Kočevski les d.o.o.

 Aleš Marolt

Na podlagi določil Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in določb Uredbe 995/2010/EU ter Akta o ustanovitvi družbe št. 711-1/2015-1 z dne 12.3.2015, direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt izdaja naslednji

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI SISTEMA POTREBNE SKRBNOSTI ZA RAVNANJE Z LESOM IN GOZDNIMI LESNIMI SORTIMENTI

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa sistem potrebne skrbnosti družbe KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. (v nadaljevanju: družba Kočevski les d.o.o.), v zvezi s pridobivanjem in dajanjem lesa in gozdnih lesnih proizvodov (v nadaljevanju: les) na trg in sicer ob vsaki prvi (odplačni ali neodplačni) dobavi lesa za distribucijo ali za uporabo na notranjem trgu v okviru gospodarske dejavnosti.

Sistem potrebne skrbnosti sestavljajo ukrepi s treh področij:

 1. zagotavljanje sledljivosti dostop do informacij,
 2. ocena tveganja zakonitosti sečnje,
 3. ukrepi za zmanjšanje ugotovljenega

Namen pravilnika je opredeliti in razvrstiti obstoječa tveganja za možnost nezakonite oddaje tega lesa na trg, opredeliti ukrepe za zmanjševanje ugotovljenih tveganj ter s tem pravilnikom predpisati dolžno skrbnost, ki jo morajo pri svojem delu zasledovati vsi zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o.. Vse zadolžitve iz tega pravilnika so vpisane tudi med dela in naloge po posameznih delovnih mestih v sistemizaciji delovnih mest družbe.

V primerih, ko se sečnja in spravilo ali prodaja lesa na panju vrši na podlagi sporazuma s solastniki in jo izvaja družba Kočevski les d.o.o., ki so solidarno zavezani izvesti odločbo ZGS ter v primerih odkupa lesa na panju in odkupa lesa na kamionski cesti, se določila tega pravilnika uporabljajo tudi glede lesa, ki je pridobljeno na zemljiščih v lasti fizičnih ali pravnih oseb. V primerih prodaje lesa na panju pa se kupec s pogodbo zaveže zagotavljati sistem potrebne skrbnosti.

Določbe sistema potrebne skrbnosti določata Uredbe 995/2010/EU in Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)

 1. člen

 Kočevski les d.o.o. gospodari z gozdovi v lasti Občine Kočevje ter po predhodnem dogovoru tudi z zasebnimi gozdovi. Pridobivanje lesa in s tem tudi dajanje lesa na trg se izvaja na podlagi odločb o odobritvi poseka ter odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, izdanih s strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), izjemoma lahko tudi na podlagi drugih odločb (kot na primer odločba za izvedbo krčitve). Z navedenimi odločbami ZGS je določeno število dreves za posek in spravilo, ločeno po debelinskih stopnjah za posamezno drevesno vrsto, bruto ocenjena količina, pogoji za izvedbo poseka in spravila ter lokacija poseka. ZGS izdaja odločbo lastniku gozdnega zemljišča.

Družba Kočevski les d.o.o. pri izvajanju gospodarjenja z gozdovi v lasti Občine Kočevje izvaja naslednje naloge, ki štejejo za pridobivanje in dajanje lesa na trg, skladno z Uredbo:

 1. a) PRIDOBIVA LES IZ GOZDOV na način oddaje storitev sečnje in spravila v izvedbo izvajalcem, ki jih pridobi v postopkih javnega naročanja ali s pomočjo lastnih kapacitet in
 2. b) IZVAJA PRODAJO POSEKANEGA LESA na podlagi Koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti Občine Kočevje in Odloka o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Občine Kočevje (Uradni list RS, št.50/2015).

Kočevski les d.o.o. ima pri svojem delovanju v zvezi s pridobivanjem lesa in dajanjem le tega na trg z internimi akti ali akti, ki jih sprejme Občina Kočevje, določene delovne procese in faze, ki zagotavljajo dostop do vseh potrebnih informacij kot enega izmed treh ukrepov Sistema potrebne skrbnosti.

Posamezni delovni procesi in faze, na podlagi katerih se zagotavlja dostop do potrebnih informacij v sistemu potrebne skrbnosti:

– Sečnjo in spravilo družba Kočevski les d.o.o. ali pa kupec v primeru prodaje na panju izvaja le na deloviščih, kjer predhodno ZGS izvede izbiro drevja za posek (odkazilo) in izda odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, oz. odločbo o izvedbi sanitarne sečnje dreves ali na podlagi katerega koli drugega dokumenta, ki je podlaga za zakoniti posek. Odločbe za sečnjo in spravilo se hranijo na sedežu družbe in v informacijskem sistemu družbe;

– Za vsakokratno sečnjo se z izvajalcem oziroma v primeru prodaje lesa na panju s kupcem, sklene pogodba, kjer se opredelijo način, zahteve in pogoji izvedbe dela;

– V primeru izvedbe sečnje z lastnimi kapacitetami se delavcem pred pričetkom sečnje izda delovni nalog, v katerem se opredelijo način, zahteve in pogoji izvedbe dela;

– Prodaja lesa se vrši skladno z vsakokrat veljavnimi pravili o načinu in merilih za javno prodajo gozdnih lesnih sortimentov v sladu z zakonodajo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;

– Odvoz in prevoz lesa iz občinskih gozdov, ki je bil posekan na podlagi odločb ZGS ali kateregakoli drugega dokumenta, ki je podlaga za zakonit posek lesa, spremljajo odpremni dokumenti, ki z vidika vsebine izpolnjujejo vse zahteve predpisane knjigovodske listine, v primerih in skladno z vsebino veljavnega zakona, ki ureja gozdove;

– Odvoz lesa iz gozdov se vrši le po predhodni odpremi s strani pristojne osebe družbe Kočevski les d.o.o. (praviloma gozdarski tehnolog); Odprema obsega izmero in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v skladu s pravilnikom, ki ureja to področje, označevanje gozdnih lesnih sortimentov s signirnimi ploščicami ter pripravo ustrezne knjigovodske listine;

– Oseba iz prejšnjega odstavka pri odpremi uporablja mobilne terminale z računalniško aplikacijo za sledenje posekanega lesa iz občinskih gozdov, kamor vnese podatke o drevesni vrsti, sortimentu, kvaliteti, količini, dolžini, premeru in številu kosov za posamezno vrsto sortimenta ter tudi skupno, ter navede tudi izvor lesa (delovišče (odsek. odločba ZGS itd.));

– Knjigovodska listina mora vsebovati vse podatke, kot jih določa zakon, ki ureja knjigovodsko listino.

– Tovor oz. les, ki je predmet prevoza, spremljajo ploščice za označevanje lesa z enkratno in neponovljivo črtno kodo, pri čemer gozdarski tehnolog ploščico pritrdi na posamezen kos hlodovine in drogov, pri ostalem lesu pa se z eno ploščico označi celotni tovor;

– Vsi podatki se evidentirajo na odpremnem dokumentu oz. knjigovodski listini (dobavnici). Ti podatki oz. podatki o količini odpeljanega lesa so podlaga za obračun storitev zunanjim izvajalcem storitev sečnje in prevoza GLS ali plačilo lastnim delavcem in podlaga za obračun kupnine za kupce lesa;

– Ves les iz občinskih gozdov je certificiran z mednarodno priznanima certifikatoma FSC in PEFC, ki med drugim pokrivata tudi področje zakonitega pridobivanja lesa in sledenja posekanega lesa. Kočevski les d.o.o.. je kot član skupinske sheme certifikatov FSC in PEFC podvržen kontinuiranemu poročanju certifikacijskim organom o delovanju družbe  Kočevski les d.o.o. ter njihovim (letnim) presojam o skladnosti delovanja družbe Kočevski les d.o.o. s standardi.

OCENA TVEGANJA

 1. člen

Vsak gospodarski subjekt, ki les daje na trg, je skladno z Uredbo kot enega izmed ukrepov Sistema potrebne skrbnosti dolžan izvesti analizo in oceno tveganja z namenom preprečitve nezakonitega pridobivanja lesa in dajanja lesa na trg.

Kočevski les d.o.o. tveganje za nezakonito pridobivanje in dajanje lesa iz občinskih gozdov na trg razvršča v 3 skupine in sicer:

Majhno: tveganje obstaja, vendar je majhno, zadoščajo nezahtevni ukrepi za zmanjševanje tveganj,

Srednje: tveganje je večje, potrebno je izvesti strožje ukrepe za obvladovanje tveganja, Veliko: tveganje je veliko, družba Kočevski les d.o.o. mora kontinuirano izvajati zelo poostrene ukrepe za obvladovanje tveganj.

Tveganje za nezakonito pridobivanje in dajanje lesa na trg družba Kočevski les d.o.o. na posameznih ravneh delovanja ocenjuje kot sledi:

Tabela1

Vrsta tveganja Ocena tveganja
I Sečnja dreves, ki niso bila predhodno izbrana za posek s strani ZGS majhno
2 Preseganje med količino izbranih dreves na odločbi ZGS v m3 ter posekanih in odpeljanih GLS v m3 srednje
3 Prikazovanje manjše količine tovora, kot je dejanska količina majhno
4 Opuščanje nadzora nad izvajanjem sečnje in spravila in prevoza lesa majhno
 

5

Izvajalci, ki ne upoštevajo veljavnih predpisov, ki določajo minimalne pogoje za izvajanje del v gozdovih

ter ostalih relevantnih predpisov

 

majhno

Ob izpolnjevanju predpisanih ukrepov tveganja postanejo zanemarljiva.

                   UKREPI ZA ZMANJŠANJE UGOTOVLJENEGA TVEGANJA

                                                                            4. člen

Gospodarski subjekt je dolžan predvideti in izvesti ugotovljenemu tveganju sorazmerne ukrepe za zmanjševanje tveganja. Zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o. morajo dosledno izvajati notranje akte, ki urejajo:

– način vodenja izvedbe del v postopkih upravljanja z gozdovi ter izvajanja del po delovnih nalogih ter v skladu z javnimi naročili sečnje in spravila, gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del gozdnega gradbeništva v družbi Kočevski les d.o.o.,

– vzpostavitev in izvajanje sistema notranjih kontrol (ICS),

– način in postopke ravnanja v primeru nezakonite odtujitve gozdnih lesnih sortimentov,  vse ostale akte, ki se nanašajo na izvajanje poslovnih procesov s področja, ki ga ureja predmetni pravilnik,

– pogodba z ZGS.

Tabela 2

Družba Kočevski les d.o.o. s tem Pravilnikom določa potrebne ukrepe za zmanjšanje ugotovljenega tveganja in določa tudi osebe, ki so odgovorne za izvajanje ukrepov.

 

Vrsta tveganja Ukrepi Odgovorna oseba
1. Sečnja dreves, ki niso bila predhodno izbrana za posek s strani ZGS 1.     Vključevanje klavzul o prepovedi sečnje drevja, ki ni izbrano za posek in o obveznem poročanju dodatnega poseka po delovnih nalogih v pogodbe z izvajalci in delovne naloge za lastne delavce, razen v primerih močneje poškodovanih dreves, ki jih je izvajalec dolžan posekati v skladu z aktom, ki ureja izvajanje sečnje in ravnanju s sečnimi ostanki. Izvajalci, polega podpisanega sporazuma pred začetkom izvajanja posamezne odločbe, pri oddaji ponudbe za sečnjo in spravilo, podpišejo zahtevane pogoje dela ter zagotovijo, da bodo dela opravljena v skladu z odločbo. Izvedena je uvedba v delo, kjer so določeni pogoji in način izvajanja del. V primeru kršenja določil pogodbe ali delovnega naloga izvesti ustrezne sankcije (unovčevanje danih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izvedba drugih možnih sankcij ter uvedba disciplinskih postopkov). Po končanem odvozu lesa je gozdarski tehnolog dolžan opraviti ali organizirati pregled delovišča.

 

1.     Osebe, ki sodelujejo pri pripravi dokumentacije v postopkih javnega naročanja, sporočanje dejanskega stanja izvaja gozdarski tehnolog ali po navodilu nadrejenega gozdarski tehnolog 2, v primeru izrecnih navodil zaposlenim kot lastnim izvajalcem ostali pooblaščenci.

 

2. Preseganje med količino izbranih dreves na odločbi ZGS v m3 ter posekanih in odpeljanih GLS v m3 1.     Pred začetkom izvajanja sečnje in spravila se izvede pregled sečišča ter se ugotavlja skladnost odločbe ZGS z dejanskimi označenimi drevesi na sečišču, v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje in spravila, in sicer v 2 % vseh prejetih odločb o odobritvi poseka izbranih dreves. V kolikor se ugotovi odstopanje med odločbo in stanjem na terenu ali se ugotovi, da odkazilo, ki je bilo izvedeno s strani ZGS ni v skladu z zakonodajo oz. pravili stroke, se o tem naredi uradni zaznamek ter obvesti ZGS in direktorja družbe. Vse ugotovitve pregleda označenih dreves se zapiše. Z zapisnikom gozdarski tehnolog seznani direktorja družbe, ki ureja upravljanje tveganj. Vsako leto je potrebno opraviti pregled označenih dreves na posamični odločbi z vidika skladnosti z odločbo ZGS v skupni količini do 750 m3 bruto od katerih mora biti najmanj ena odločba z bruto odkazano lesno maso več kot 200 m3.

 

2.     Sporočanje informacije o morebitnem dodatno posekanem drevju in morebitnih neposekanih dreves ZGS za vsak delovni nalog ločeno po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah. Zunanji izvajalci in lastna gozdna proizvodnja sporoča družbi Kočevski les d.o.o. podatke o dodatno posekanem drevju.

 

3.     Primerjave med količino lesa (v m3) po posameznem delovnem nalogu iz odločbe (manuala) skupaj s količino dodatno posekanega drevja in količino odpeljanega lesa se opravi za vsak delovni nalog po končanem odvozu lesa (upošteva se tudi dodatni posek in morebitna neposekana drevesa). Programska oprema MIT Orkester sporoči gozdarskemu tehnologu podatke o količini poseka. Do vzpostavitve navedene funkcionalnosti v programski opremi MIT Orkester se primerjava med količino določeno z odločbo in količino odvoza naredi ročno, delajo jo gozdarski tehnolog, in sicer samo po zaključku odvoza GLS po posamičnem delovnem nalogu. Zaključek oddaje GLS po posamičnem delovnem nalogu sporoči gozdarski tehnolog po elektronski pošti. Na osnovi podatkov iz programske opreme MIT Orkester po zaključku odvoza gozdnih lesnih sortimentov za posamezni delovni nalog opozori gozdarskega tehnologa, da prihaja do odstopanj, in sicer v primerih, ko je količina odvoza GLS večja za več kot 10% glede na bruto količino iz odločbe na nivoju delovnega naloga ter o tem obvesti ZGS. Skrbni prevzem sečišča izvede gozdarski tehnolog na vsaj 10 % glede na število delovnih nalogov vseh zaključenih sečišč v posamičnem letu, kjer se je ugotovilo odstopanje več kot 10% na nivoju delovnega naloga, izvede se ga na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec gozdarski tehnolog posreduje direktorju. Skrbni prevzem sečišča se opravi s štetjem panjev (panje štejemo ločeno na iglavce in listavce) in primerjavo z odkazilnim manualom in odločbo ZGS ter podatkom dodatno posekanega drevja, da se ugotovi, če so bila resnično posekana le označena drevesa oz. drevesa iz naknadnih razlogov, kot jih dovoljuje zakonodaja. V primeru, ko se ugotovi, da posek ni bil izveden v skladu z odločbo ZGS ali v primeru suma nedovoljene sečnje, mora gozdarski tehnolog izvesti skrbni prevzem posekanega drevja, praviloma se skrbni prevzem izvede skupaj z ZGS. Skrbni prevzem posekanega drevja se izvede z meritvijo povprečnega premera panja posekanih dreves. Za izračun količine in strukture dejansko posekanih dreves se upošteva 80 % izmerjenega premera panja, da se izračuna prsna višina dreves ter tarife, kot so določene z gozdnogospodarskim načrtom. Faktor 80 % se lahko preveri na stoječem drevju, in sicer se na terenu z vzorčno meritvijo približno enako debelih stoječih dreves (po 10 dreves v posamičnem debelinskem razredu, ločeno najmanj na iglavce in listavce) preveri oziroma korigira navedeni faktor. Izračun količine dejansko posekanih dreves se prikaže ločeno po drevesnih vrstah. Za preračun bruto in neto količin se uporablja faktor za iglavce 0,85 in za listavce 0,88 (neto količina=bruto količina*faktor).

 

4.     Izvajanje sistemov kontrole nad prevzemi delovišč in izvajanjem odpreme lesa.

 

5.     Ukrepi zoper izvajalce del v primeru nespoštovanja pogodbenih obveznosti, v skladu s  sklenjenimi pogodbami.

 

6.     Obveščanje pristojnih organov (gozdarska inšpekcija in Policija) o nezakonitih aktivnostih pri sečnji, obveščanje ZGS o morebitnem odkritju nedovoljenega poseka na parcelah v upravljanju družbe Kočevski les d.o.o.

 

7.     Organizira se nadzor nad aktivnimi delovišči, zalogami GLS na začasnih skladiščih na kamionskih cestah ter zalogah GLS na ostalih (stalnih) skladiščih. O vseh izvedenih kontrolah se zapiše zapisnik, ki se ga posreduje direktorju.

 

8.     V informacijskem sistemu se za vsak delovni nalog spremljajo naslednja poročila:

–       Primerjava med z odločbo (manualom) predvideno količino (odkazilo skupaj z dodatno posekanim drevjem v bruto količini) z odpremljeno količino gozdnih lesnih sortimentov. Navedeno se spremlja ročno in arhivira do vzpostavitve funkcionalnosti v aplikaciji MIT Orkester.

 

 

1.     Gozdarski tehnolog ali po navodilu nadrejenega gozdarski tehnolog II, v primeru izrecnih navodil zaposlenim kot lastnim izvajalcem ostali pooblaščenci

 

 

 

 

 

 

2.     Gozdarski tehnolog in gozdarski tehnolog II.

 

 

 

 

3.     Gozdarski tehnolog in gozdarski tehnolog II. ter ZGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Gozdarski tehnolog

 

 

5.     Predlog poda gozdarski tehnolog, izvede direktor v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki

 

6.     Gozdarski tehnolog in Gozdarski tehnolog II.

 

7.     Gozdarski tehnolog in Gozdarski tehnolog II.

 

 

 

8.     Gozdarski tehnolog

 

3. Prikazovanje manjše količine tovora, kot je dejanska količina 1.     S tem je izkazano tveganje, da se poseka več lesa, kot ga navaja odločba ZGS, višek lesa pa se neevidentirano odpelje. lzvajajo se sistemi kontrole nad prevzemi sečišč in nad izvajanjem odpreme lesa, tehtanje na skladno z zakonom overjeni tehtnici, sistem GPS sledenja kamionom. Način tehtanja tovorov določi direktor.

 

2.     Izvajanje naključnih kontrol na aktivnih deloviščih in na začasnih skladiščih na gozdni cesti za kontrolo zalog. lzvajata jih oba tehnologa tekom opravljanja svojih tekočih del in nalog, izvesti morajo najmanj 5 naključnih kontrol v posamičnem koledarskem letu. O teh kontrolah se ne vodijo posebni zapisniki. Enkrat tedensko se izvede popis zalog GLS na začasnih skladiščih na kamionskih cestah, ki se ga poroča v informacijskem sistemu. Izvedejo ga gozdarski tehnolog in druge pooblaščene osebe.

 

3.     lzvajanje naključnih kontrol pri kupcu gozdnih lesnih sortimentov. Način izvajanja naključnih kontrol pri kupcih GLS določi direktor.

1.     Gozdarski tehnolog

 

 

 

 

 

 

2.     Gozdarski tehnolog in Gozdarski tehnolog II.

 

 

 

 

 

 

3.     Gozdarski tehnolog in Gozdarski tehnolog II.

 

4. Opuščanje nadzora nad izvajanjem sečnje in spravila ter prevoza lesa 1.     Nadzor nad pogodbami o izvajanju sečnje in spravila ter nadzor nad izvajanjem delovnih nalogov, po katerih izvajajo sečnjo in spravilo lastni delavci, izvajajo zaposleni v skladu z aktom, ki ureja vodenje del. 1.     Gozdarski tehnolog in Gozdarski tehnolog II.

 

5. Izvajalci, ki ne upoštevajo veljavnih predpisov, ki določajo minimalne pogoje za izvajanje del v gozdovih ter ostalih relevantnih predpisov 1.     Določijo se pogoji zahtevane poklicne sposobnosti v postopku oddaje javnih naročil (predpiše se kadrovske in tehnološke kapacitete, izvajalci morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za opravljanje del v gozdarstvu, delavci morajo imeti identifikacijsko izkaznico na delovišču) periodično preverjanje usposobljenosti (v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, pri okvirnih sporazumih daljših od enega leta preverjanje na vsake 6 mesecev), ob zaznavi kršitve obveščanje pristojnih organov (gozdarske inšpekcije, inšpekcije nadzora delovnih razmerij, inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu itd.).

 

1.     Gozdarski tehnolog, Gozdarski tehnolog II., direktor

 

 

Družba Kočevski les d.o.o. bo v okviru zmožnosti in veljavnih predpisov priskrbela in vzdrževala infrastrukturo, kadrovske in tehnične možnosti, ki so potrebne za učinkovito pridobivanje gozdno lesnih sortimentov. Odgovorna oseba: direktor.

Vsi zaposleni, ki opravljajo delo, povezano s pridobivanjem gozdnih lesnih sortimentov, morajo izpolnjevati pogoje, zahtevane z internimi akti družbe Kočevski les d.o.o. ter veljavnimi pravnimi predpisi s področja delovne zakonodaje ter varstva in zdravja pri delu. V primeru lastnih kapacitet družbe Kočevski les d.o.o., ki neposredno izvajajo delo, povezano s pridobivanjem lesa, morajo te osebe izpolnjevati tudi pogoje po veljavnem pravilniku, ki ureja minimalne pogoje za izvajanje del v gozdovih. Odgovorna oseba: zaposleni pooblaščen za varnost in zdravje pri delu ter zavarovanje.

Vodja tiste organizacijske enote, ki je pri družbi Kočevski les d.o.o. kakorkoli vključena v proces potrebne skrbnosti po tem Pravilniku, je dolžan izvesti izobraževanje za zaposlene v tej službi, ki opravljajo delovne naloge na tem področju in sicer v roku enega meseca od uveljavitve tega Pravilnika in nadalje na vsake tri leta izvesti obnovitveno izobraževanje glede sistema potrebne skrbnosti. Odgovorna oseba: direktor.

Vsi zaposleni pri družbi Kočevski les d.o.o. so dolžni pri svojem delu ravnati z vso potrebno skrbnostjo, da se prepreči oz. da se zmanjša tveganje za nezakonito pridobivanje in dajanje lesa na trg. Pri tem so dolžni z vso skrbnostjo izvajati vse, s tem Pravilnikom določene ukrepe, ter tudi vse druge ukrepe, ki bi lahko bili primerni za čim boljše doseganje namena tega Pravilnika (opozarjanje, prijava suma nepravilnosti, obveščanje nadrejenih, ipd.). S tem Pravilnikom ni poseženo v siceršnje obveznosti zaposlenih pri družbi Kočevski les d.o.o., ki so jih le ti dolžni izvajati na podlagi pogodb o zaposlitvi ter navodil nadrejenih. Odgovorna oseba: Vsak zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o..

V primeru ugotovitve dejansko nezakonitega pridobivanja in dajanja lesa na trg se morajo vsi zaposleni, ki opravljajo delo, povezano s pridobivanjem gozdnih lesnih sortimentov in ostali ravnati po  Uredbi in Zakonu o gozdovih. Les, ki je bil nezakonito posekan, je potrebno izključiti iz dobavne verige. Odgovorna oseba: Vsi zaposleni.

Kršitve dolžnega ravnanja zaposlenih, družba Kočevski les d.o.o. obravnava in sankcionira skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo delovna razmerja. Odgovorna oseba: Direktor.

Dokumentacija, povezana z izvajanjem sistema potrebne skrbnosti po tem Pravilniku, se hrani pet let. Odgovorna oseba: vsak zaposleni družbe Kočevski les d.o.o., ki je vključen v ta proces.

SISTEM NEODVISNIH KONTROL POSLOVNIH PROCESOV

5. člen

Neodvisne kontrole poslovnih procesov oziroma zadolžitev, kot jih določa ta pravilnik,

opravlja gozdarski tehnolog in druge pooblaščene osebe, ki so dolžni poročati o svojem delu in ugotovitvah direktorju, ki ureja upravljanje tveganj.

UVELJAVITEV, SPREMEMBE PRAVILNIKA

                                                                          6. člen

Ta Pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na spletni strani družbe Kočevski les d.o.o..

Vse morebitne spremembe tega Pravilnika se sprejmejo v pisni obliki.

Št.: 340-7/2022-2

Direktor:

                                                                                                                          Aleš Marolt

 

 

 

 

 

ZBORNIK FESTIVALA LESA 2021 – STROKOVNI FORUM O GOZDNO LESNIH VERIGAH V SLOVENIJI (Možnost prehoda  v krožno gospodarstvo)

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom FESTIVAL LESA 2021

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za STROKOVNI FORUM O GOZDNO LESNIH VERIGAH V SLOVENIJI (Možnost prehoda  v krožno gospodarstvo),

29. septembra 2021 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

 • KOČEVSKI LES d.o.o.,
 • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p,
 • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO

01_ZBORNIK Festival lesa 2021

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2021.

Aleš MAROLT

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

Projekt: DI-GOZD

V okviru projekta bomo Razvili orodje, s katerim bo možno z uporabo najsodobnejših tehnologij boljše načrtovanje upravljanja z gozdom in zajem bolj natančnih podatkov, kakšen gozd imamo ter kako ga upravljati.

Zakaj ta projekt:

Potreba po boljšem upravljanju gozdno-lesne verige na Kočevskem in Sloveniji

Stopiti v korak s časom in digitalizacijo/avtomatizacijo procesov

Omogočiti tako manjšim kot velikim lastnikom gozdov orodje za digitalni posnetek gozda in načrtovanje upravljanja z „edinim pravim“ naravnim bogastvom, ki ga imamo

Cilji:

Digitalno transformirati izbrane procese gospodarjenja z gozdom s pomočjo razvoja novih inovativnih digitalnih orodij, ki bodo:

– digitalizirala in pospeševala izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije aktivnosti gospodarjenja z gozdom

– validirana s končnimi uporabniki in obenem krepila ekosistem, v prepletu verig vrednosti (v prvi fazi gozdno-lesne verige na Kočevskem)

– omogočila boljše gospodarjenje z gozdom in zagotovila trajnost donosa gozda in vseh njegovih funkcij

– pomagala vzpostaviti učinkovito podporno okolje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Projektne aktivnosti:

Zasnova, razvoj in validacija inovativnih digitaliziranih orodij:

 • Mobilna aplikacija za inventarizacijo stanja v gozdu.
 • Poslovno informacijski sistem za spremljanje, načrtovanje in optimizacijo gospodarjenja z gozdovi (podatkovna baza, GIS, splet. aplikacija, vmesniki, analitika).
 • Priprava in izvedba predstavitev, delavnic in demonstracij projektnih rezultatov, izdelava priročnika in izvedba praktičnega preizkusa pri lastnikih gozdnih površin – končnih uporabnikih, za namene prenosa znanja.
 • Usposabljanje kmetijskih gospodarstev na področju gospodarjenja z gozdom.
 • Priprava načrta trženja in vstopa na trg in širjenje rezultatov projekta preko medijev.

Partnerji projekta:

 • Tehnološka partnerja
  • Abelium d.o.o.
  • CtrlArt d.o.o.
 • Raziskovalci – izobraževalci
  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo
 • Poslovni in promocijski partner
  • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Upravljavci gozda / svetovalci
  • Kočevski les d.o.o.
  • Marko Kalič s.p.
 • Lastniki gozda
  • Albin Likar
  • Valentin Tekavec
  • Tomaž Žagar
  • Davor Papež
  • Klemen Paulič
  • Boštjan Janež
  • Jože Zidar

Faze projekta

Odločba o odobritvi sredstev 30.7.2020

Pričetek projekta 1.9.2020

Zaključek projekta z oddajo zadnjega zahtevka do 29.8.2023

1.šestmesečje            od 1.9.2020 do 1.3.2021

2.šestmesečje             od 2.3.2021 do 30.8.2021

3.šestmesečje             od 1.9.2021 do 1.3.2022

4.šestmesečje             od 2.3.2022 do 29.8.2022

5.šestmesečje            od 30.8.2022 do 1.3.2023

6.šestmesečje            od 2.3.2023 do 29.8.2023

 

Izvajanja aktivnosti poteka v okviru 3. javnega razpisa za podukrep Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Uradni list RS, št. 67/19) in je sofinancirano iz sredstev

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

 

Opis projekta spletna stran

 

 

 

Bukova gora 26.10.2017: Naši sodelavci na terenu.

Pravilnik o letnem dopustu  in pravici do odsotnosti z dela z ali brez nadomestila plače v gospodarski družbi Kočevski les d.o.o.

1.     člen

(uvodne določbe)

 • Ta pravilnik ureja:
 • merila za določitev trajanja letnega dopusta,
 • pogoje za izrabo dopusta,
 • pogoje za izrabo pravice do odsotnosti z dela z ali brez nadomestila plače.
 • Ta pravilnik velja za vse zaposlene v gospodarski družbi od dneva zaposlitve dalje.
 • Izraz delavec je uporabljen kot nevtralen, ne glede na spol.

2.     člen

(letni dopust)

 

 • Delavec ima pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki traja minimalno štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
 • Poleg minimalnega dopusta se določi daljše trajanje letnega dopusta na podlagi naslednjih kriterijev:
 1. Za delovno dobo – za vsakih polnih pet let delovne dobe, ki jih bo delavec dosegel do konca leta, za katerega se mu določa letni dopust 1 dan
 2. Za delovne pogoje delavcem, razporejenim na delovno mesto:
 • gojitelj, sekač, traktorist, žičničar, mehanik-voznik gozdarskega kamiona, upravljalec procesorja in forwarderja 2 dni
 • ostala delovna mesta, ki se občasno opravljajo na terenu 1 dan

3.Za socialne in zdravstvene razmere:

 • delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti 1 dan
 • delavec, samohranilec, ki živi sam z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti 1 dan
 • invalidom, delavcem z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, starejši delavci po zakonodaji, ki ureja delovna razmerja in delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke 3 dni

4. Zahtevnost delovnega mesta glede na zahtevano izobrazbo (po Klasiusu):

 • na delovnem mestu, kjer se zahteva III. – IV. stopnja strokovne izobrazbe   1 dan
 • na delovnem mestu, kjer se zahteva V. ali VI/1 stopnja strokovne izobrazbe 2 dni
 • na delovnem mestu, kjer se zahteva VI/2 ali višja stopnja strokovne izobrazbe 3 dni

Pri čemer se dopust po tej točki pri vseh alinejah, razen prvi, zmanjša za en dan, če delavec nima ustrezne izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto.

5.delovna uspešnost, o kateri odloča direktor 1 dan

3.     člen

(izraba dopusta)

 • Letni dopust delavec praviloma izrabi v letu, za katerega se odmerja.
 • Delodajalec lahko sprejme za delavce in službe plan izrabe letnega dopusta, s katerimi v okviru zakonskih omejitev delavcem predpiše izrabo letnega dopusta.
 • Delodajalec omogoča delavcu izrabo dveh delovnih dni letnega dopusta na dan, ki ju delavec sam določi, če o tem obvesti delodajalca najmanj tri dni prej.
 • Delodajalec omogoča delavcu izrabo enega dneva letnega dopusta brez predhodnega obvestila zaradi:
 • nesreče, ki je neposredno prizadela delavca,
 • smrti ožjega družinskega člana,
 • odvzema prostosti delavcu v trajanju enega dneva.

V takem primeru je delavec dolžan sporočiti delodajalcu razlog svoje odsotnosti isti dan, ko je odsoten.

4.     člen

(pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače)

 • Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ 7 delovnih dni v letu v naslednjih primerih:
 • lastna poroka 2 dni
 • poroka otroka 1 dan
 • rojstvo otroka 2 dni
 • smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka oziroma posvojenca 3 dni
 • smrt staršev 3 dni
 • smrt starih staršev, bratov, sester 1 dan
 • smrt zakončevih staršev 1 dan
 • selitev družine iz kraja v kraj 2 dni
 • selitev družine v istem kraju 1 dan
 • elementarne nesreče ki so zadele delavca ali njegovo ožjo družino od 1 do 5 dni
 • spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan 1 dan

Trajanje odsotnosti po deseti alineji določi, upoštevajoč dejanske okoliščine, direktor podjetja.

 • Za aktivno udeležbo na športnih prireditvah športnikom mednarodnega razreda po kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije, ki jih je določil OKS, pripada do 5 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače letno. Ti dnevi se vštevajo v omejitev skupnega števila dni po tem pravilniku.

5.     člen

(darovanje krvi)

 • Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.
 • Odsotnost iz dela zaradi darovanja krvi mora delavec napovedati najmanj 5 dni prej. Delodajalec lahko, v kolikor bi odsotnost več delavcev zaradi darovanja krvi vplivala na izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, odsotnost zavrne.

6.     člen

(pravica do odsotnosti z dela brez nadomestila plače)

 • Delavec je lahko odsoten brez nadomestila plače v primerih, kot so:
 • zasebno potovanje,
 • nega družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
 • popravila ali gradnja hiše ali stanovanja,
 • zdravljenje na lastne stroške,
 • izobraževanje v lastnem interesu,
 • drugi neodložljivi osebni opravki.
 • Delavec mora pisno zaprositi delodajalca za odobritev odsotnosti z dela brez nadomestila plače najmanj sedem delovnih dni pred nameravano odsotnostjo.
 • Direktor lahko delavčevo zahtevo za neplačano odsotnost z dela zavrne, če trenutne zahteve delovnega procesa takšne odsotnosti ne dopuščajo.
 • Glede obveznosti plačila prispevkov za čas neplačane odsotnosti z dela se delavec in delodajalec pisno dogovorita pred nastopom odsotnosti.

7.     člen

(odmera dopusta)

 

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 1. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

8.     člen

(prehodne in končne določbe)

 

 • Obvestilo o odmeri dopusta za leto 2020 v skladu s tem pravilnikom je delodajalec dolžan delavcem podati najkasneje do 31. 3. 2020.
 • Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na oglasni deski.

 

Številka: 007-1/2020-1

Datum objave : 26.3.2020

Kočevski les d.o.o.

direktor

Aleš Marolt

 

 

ZBORNIK GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Gozd in les kot priložnost za regionalni razvoj

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za Strokovni forum v okviru Festivala lesa z naslovom: GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (Možnost prehoda  v krožno gospodarstvo),

11.oktobra 2019 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

 • KOČEVSKI LES d.o.o.,
 • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p,
 • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
 • SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

kor8_Zbornik Festival lesa 2019

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2020.

Aleš MAROLT

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

OSKRBA Z DRVI ZA POTREBE OGREVANJA

Spoštovani,

Občina Kočevje je skupaj z družbo Kočevski les d.o.o. pristopila k zagotavljanju oskrbe z drvi za potrebe ogrevanja v občini Kočevje.

Za ta namen je družba Kočevski les d.o.o. v letu 2018 pričela s predelavo drv skupaj s podizvajalci:

 •  PRODAJA DRV IN TRAKTORSKE STORITVE BOŠTJAN KONDA s.p.
 • BVS BOJAN ŠERCER s.p.
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN ŽAGAR s.p.

na način, da družba Kočevski les d.o.o. zagotavlja les- oblovino, podizvajalec les predela v cepanice različnih dolžin (30 cm, 40 cm, 50 cm) zložene v butaro na ustrezni paleti in dostavi na dom.

V letu 2018 in 2019 je bilo na voljo okoli 600 ton cepanih drv.

Konec leta 2019 pa bo na voljo še okoli 200 ton cepanih drv.

Cena cepanih drv za 1 prm je: 65 EUR (brez vključenega 22%DDV). Z vključenim 22%DDV je cena za 1 prm drv: 79,3 EUR.

V ceni ni vključen strošek dostave na dom. Strošek dostave na dom v Kočevju je 30 EUR (brez vključenega 22%DDV) za 1 dostavo.

Kontaktne osebe za naročanje cepanih drva so:

 • BOŠTJAN KONDA  031 601 670
 • BOJAN ŠERCER  041 729 661
 • ŠTEFAN ŽAGAR 041 619 646

Aleš Marolt,

direktor

Kočevski les d.o.o.

 

 

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1,  je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt dne 1.6.2016 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA V DRUŽBI KOČEVSKI LES D.O.O. 

 1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v območju proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del .

 1. člen 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno:

 • zaradi varnosti ljudi ali premoženja,
 • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov,
 • zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.

 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor znotraj delovnih prostorov le izjemoma, kadar je to nujno potrebno za:

 • varnost ljudi ali premoženja,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti,

tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 

 1. člen 

Odločitev o izvajanju, podrobnejši postopek ter odgovorno osebo v postopku izvajanja videonadzora v  območju navedenem v 1.členu določi direktor s pisnim sklepom oz. navodilom. V sklepu oz. navodilu morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora

4 .člen

Pred pričetkom izvajanja videonadzora se na oglasni deski oz. na el. omarici pri vratih poslovnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o., objavi obvestilo o nadzoru, ki mora biti vidno in razločno ter objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem.

Obvestilo mora vsebovati naslednje informacije:

 • da se v prostoru izvaja videonadzor,
 • naziv izvajalca videonadzora,
 • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Obvestilo mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki se snema.

 1. člen 

Zbirka osebnih podatkov vsebuje zgolj posnetek posameznika, ki vsebuje:

 • sliko,
 • datum posnetka,
 • čas posnetka.
 1. člen

Osebni podatki iz prejšnjega člena se obdelujejo in hranijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1, vendar največ eno leto.

 1. člen

Izvajanje video nadzornega sistema se dokumentira z dnevnikom dela video nadzornega sistema. Dnevnik dela video nadzornega sistema upravlja odgovorna oseba, ki jo imenuje direktor s sklepom.

Dnevnik dela video nadzornega sistema zajema:

 • oznake kamer,
 • uporaba medijev,
 • uporaba posnetkov,
 • brisanje in uničenje medijev.

Dnevnik dela video nadzornega sistema je priloga tega pravilnika.

 1. člen 

Zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o. morajo biti pred pričetkom izvajanja videonadzora v delovnih prostorih pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

Prepovedano je izvajanje videonadzora v delovnih prostorov izven delovnega območja.

Pred uvedbo videonadzora v delovnih prostorih se direktor posvetuje z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

 1. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi spletni strani družbe Kočevski les d.o.o..

Št.: 386-2/2016-1

Direktor

Aleš Marolt l.r.

 

 

Številka:386-2/2016-2

Datum: 01.06.2016

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt sprejel naslednji

SKLEP  O UVEDBI VIDEO NADZORA

 1. Z dnem 01.06.2015, se uvede video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja oseb pred objekti in na parkiriščih ter poslovnih prostorih proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del.
 2. Video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja osebe izvede postopno s skupaj šestimi (6) kamerami,
 3. O izvajanju video nadzora se na el. omaro pri vhodnih vratih v objekt objavi obvestilo, da je področje pred objektom in parkiriščih pod video nadzorom. Informacije kaj in koliko časa se hranijo posnetki iz video nadzornega sistema se dobijo na telefonski številki 041 413545.
 4. Posnetki se hranijo do 90 dni,
 5. Odgovorni osebi za upravljanje video nadzornega sistema sta: Aleš Marolt in Alan Obranovič.
 6. Video nadzorni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke v evidenci video nadzornega sistema lahko obdeluje samo direktor in odgovorna oseba imenovana v 5. točke tega člena.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Video nadzor se uvaja zaradi varnosti ljudi in premoženja obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja proizvodno skladiščnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del, ki je v lasti Občine Kočevje.

S tem je sklep utemeljen.

Javno Objavljeno:

 • – Oglasna deska družbe Kočevski les d.o.o., Kočevje od 1.6.2016 do 17.6.2016.

Direktor

Aleš Marolt l.r.