Aktualno

Posted on

Projekt: DI-GOZD

V okviru projekta bomo Razvili orodje, s katerim bo možno z uporabo najsodobnejših tehnologij boljše načrtovanje upravljanja z gozdom in zajem bolj natančnih podatkov, kakšen gozd imamo ter kako ga upravljati.

Zakaj ta projekt:

Potreba po boljšem upravljanju gozdno-lesne verige na Kočevskem in Sloveniji

Stopiti v korak s časom in digitalizacijo/avtomatizacijo procesov

Omogočiti tako manjšim kot velikim lastnikom gozdov orodje za digitalni posnetek gozda in načrtovanje upravljanja z „edinim pravim“ naravnim bogastvom, ki ga imamo

Cilji:

Digitalno transformirati izbrane procese gospodarjenja z gozdom s pomočjo razvoja novih inovativnih digitalnih orodij, ki bodo:

– digitalizirala in pospeševala izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije aktivnosti gospodarjenja z gozdom

– validirana s končnimi uporabniki in obenem krepila ekosistem, v prepletu verig vrednosti (v prvi fazi gozdno-lesne verige na Kočevskem)

– omogočila boljše gospodarjenje z gozdom in zagotovila trajnost donosa gozda in vseh njegovih funkcij

– pomagala vzpostaviti učinkovito podporno okolje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Projektne aktivnosti:

Zasnova, razvoj in validacija inovativnih digitaliziranih orodij:

 • Mobilna aplikacija za inventarizacijo stanja v gozdu.
 • Poslovno informacijski sistem za spremljanje, načrtovanje in optimizacijo gospodarjenja z gozdovi (podatkovna baza, GIS, splet. aplikacija, vmesniki, analitika).
 • Priprava in izvedba predstavitev, delavnic in demonstracij projektnih rezultatov, izdelava priročnika in izvedba praktičnega preizkusa pri lastnikih gozdnih površin – končnih uporabnikih, za namene prenosa znanja.
 • Usposabljanje kmetijskih gospodarstev na področju gospodarjenja z gozdom.
 • Priprava načrta trženja in vstopa na trg in širjenje rezultatov projekta preko medijev.

Partnerji projekta:

 • Tehnološka partnerja
  • Abelium d.o.o.
  • CtrlArt d.o.o.
 • Raziskovalci – izobraževalci
  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo
 • Poslovni in promocijski partner
  • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Upravljavci gozda / svetovalci
  • Kočevski les d.o.o.
  • Marko Kalič s.p.
 • Lastniki gozda
  • Albin Likar
  • Valentin Tekavec
  • Tomaž Žagar
  • Davor Papež
  • Klemen Paulič
  • Boštjan Janež
  • Jože Zidar

Faze projekta

Odločba o odobritvi sredstev 30.7.2020

Pričetek projekta 1.9.2020

Zaključek projekta z oddajo zadnjega zahtevka do 29.8.2023

1.šestmesečje            od 1.9.2020 do 1.3.2021

2.šestmesečje             od 2.3.2021 do 30.8.2021

3.šestmesečje             od 1.9.2021 do 1.3.2022

4.šestmesečje             od 2.3.2022 do 29.8.2022

5.šestmesečje            od 30.8.2022 do 1.3.2023

6.šestmesečje            od 2.3.2023 do 29.8.2023

 

Izvajanja aktivnosti poteka v okviru 3. javnega razpisa za podukrep Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Uradni list RS, št. 67/19) in je sofinancirano iz sredstev

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.

 

Opis projekta spletna stran

 

 

 

Bukova gora 26.10.2017: Naši sodelavci na terenu.

Pravilnik o letnem dopustu  in pravici do odsotnosti z dela z ali brez nadomestila plače v gospodarski družbi Kočevski les d.o.o.

1.     člen

(uvodne določbe)

 • Ta pravilnik ureja:
 • merila za določitev trajanja letnega dopusta,
 • pogoje za izrabo dopusta,
 • pogoje za izrabo pravice do odsotnosti z dela z ali brez nadomestila plače.
 • Ta pravilnik velja za vse zaposlene v gospodarski družbi od dneva zaposlitve dalje.
 • Izraz delavec je uporabljen kot nevtralen, ne glede na spol.

2.     člen

(letni dopust)

 

 • Delavec ima pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki traja minimalno štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
 • Poleg minimalnega dopusta se določi daljše trajanje letnega dopusta na podlagi naslednjih kriterijev:
 1. Za delovno dobo – za vsakih polnih pet let delovne dobe, ki jih bo delavec dosegel do konca leta, za katerega se mu določa letni dopust 1 dan
 2. Za delovne pogoje delavcem, razporejenim na delovno mesto:
 • gojitelj, sekač, traktorist, žičničar, mehanik-voznik gozdarskega kamiona, upravljalec procesorja in forwarderja 2 dni
 • ostala delovna mesta, ki se občasno opravljajo na terenu 1 dan

3.Za socialne in zdravstvene razmere:

 • delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti 1 dan
 • delavec, samohranilec, ki živi sam z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti 1 dan
 • invalidom, delavcem z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, starejši delavci po zakonodaji, ki ureja delovna razmerja in delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke 3 dni

4. Zahtevnost delovnega mesta glede na zahtevano izobrazbo (po Klasiusu):

 • na delovnem mestu, kjer se zahteva III. – IV. stopnja strokovne izobrazbe   1 dan
 • na delovnem mestu, kjer se zahteva V. ali VI/1 stopnja strokovne izobrazbe 2 dni
 • na delovnem mestu, kjer se zahteva VI/2 ali višja stopnja strokovne izobrazbe 3 dni

Pri čemer se dopust po tej točki pri vseh alinejah, razen prvi, zmanjša za en dan, če delavec nima ustrezne izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto.

5.delovna uspešnost, o kateri odloča direktor 1 dan

3.     člen

(izraba dopusta)

 • Letni dopust delavec praviloma izrabi v letu, za katerega se odmerja.
 • Delodajalec lahko sprejme za delavce in službe plan izrabe letnega dopusta, s katerimi v okviru zakonskih omejitev delavcem predpiše izrabo letnega dopusta.
 • Delodajalec omogoča delavcu izrabo dveh delovnih dni letnega dopusta na dan, ki ju delavec sam določi, če o tem obvesti delodajalca najmanj tri dni prej.
 • Delodajalec omogoča delavcu izrabo enega dneva letnega dopusta brez predhodnega obvestila zaradi:
 • nesreče, ki je neposredno prizadela delavca,
 • smrti ožjega družinskega člana,
 • odvzema prostosti delavcu v trajanju enega dneva.

V takem primeru je delavec dolžan sporočiti delodajalcu razlog svoje odsotnosti isti dan, ko je odsoten.

4.     člen

(pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače)

 • Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ 7 delovnih dni v letu v naslednjih primerih:
 • lastna poroka 2 dni
 • poroka otroka 1 dan
 • rojstvo otroka 2 dni
 • smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka oziroma posvojenca 3 dni
 • smrt staršev 3 dni
 • smrt starih staršev, bratov, sester 1 dan
 • smrt zakončevih staršev 1 dan
 • selitev družine iz kraja v kraj 2 dni
 • selitev družine v istem kraju 1 dan
 • elementarne nesreče ki so zadele delavca ali njegovo ožjo družino od 1 do 5 dni
 • spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan 1 dan

Trajanje odsotnosti po deseti alineji določi, upoštevajoč dejanske okoliščine, direktor podjetja.

 • Za aktivno udeležbo na športnih prireditvah športnikom mednarodnega razreda po kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije, ki jih je določil OKS, pripada do 5 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače letno. Ti dnevi se vštevajo v omejitev skupnega števila dni po tem pravilniku.

5.     člen

(darovanje krvi)

 • Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.
 • Odsotnost iz dela zaradi darovanja krvi mora delavec napovedati najmanj 5 dni prej. Delodajalec lahko, v kolikor bi odsotnost več delavcev zaradi darovanja krvi vplivala na izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, odsotnost zavrne.

6.     člen

(pravica do odsotnosti z dela brez nadomestila plače)

 • Delavec je lahko odsoten brez nadomestila plače v primerih, kot so:
 • zasebno potovanje,
 • nega družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
 • popravila ali gradnja hiše ali stanovanja,
 • zdravljenje na lastne stroške,
 • izobraževanje v lastnem interesu,
 • drugi neodložljivi osebni opravki.
 • Delavec mora pisno zaprositi delodajalca za odobritev odsotnosti z dela brez nadomestila plače najmanj sedem delovnih dni pred nameravano odsotnostjo.
 • Direktor lahko delavčevo zahtevo za neplačano odsotnost z dela zavrne, če trenutne zahteve delovnega procesa takšne odsotnosti ne dopuščajo.
 • Glede obveznosti plačila prispevkov za čas neplačane odsotnosti z dela se delavec in delodajalec pisno dogovorita pred nastopom odsotnosti.

7.     člen

(odmera dopusta)

 

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 1. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

8.     člen

(prehodne in končne določbe)

 

 • Obvestilo o odmeri dopusta za leto 2020 v skladu s tem pravilnikom je delodajalec dolžan delavcem podati najkasneje do 31. 3. 2020.
 • Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na oglasni deski.

 

Številka: 007-1/2020-1

Datum objave : 26.3.2020

Kočevski les d.o.o.

direktor

Aleš Marolt

 

 

ZBORNIK GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Gozd in les kot priložnost za regionalni razvoj

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za Strokovni forum v okviru Festivala lesa z naslovom: GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (Možnost prehoda  v krožno gospodarstvo),

11.oktobra 2019 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

 • KOČEVSKI LES d.o.o.,
 • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p,
 • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
 • SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

kor8_Zbornik Festival lesa 2019

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2020.

Aleš MAROLT

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

OSKRBA Z DRVI ZA POTREBE OGREVANJA

Spoštovani,

Občina Kočevje je skupaj z družbo Kočevski les d.o.o. pristopila k zagotavljanju oskrbe z drvi za potrebe ogrevanja v občini Kočevje.

Za ta namen je družba Kočevski les d.o.o. v letu 2018 pričela s predelavo drv skupaj s podizvajalci:

 •  PRODAJA DRV IN TRAKTORSKE STORITVE BOŠTJAN KONDA s.p.
 • BVS BOJAN ŠERCER s.p.
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN ŽAGAR s.p.

na način, da družba Kočevski les d.o.o. zagotavlja les- oblovino, podizvajalec les predela v cepanice različnih dolžin (30 cm, 40 cm, 50 cm) zložene v butaro na ustrezni paleti in dostavi na dom.

V letu 2018 in 2019 je bilo na voljo okoli 600 ton cepanih drv.

Konec leta 2019 pa bo na voljo še okoli 200 ton cepanih drv.

Cena cepanih drv za 1 prm je: 65 EUR (brez vključenega 22%DDV). Z vključenim 22%DDV je cena za 1 prm drv: 79,3 EUR.

V ceni ni vključen strošek dostave na dom. Strošek dostave na dom v Kočevju je 30 EUR (brez vključenega 22%DDV) za 1 dostavo.

Kontaktne osebe za naročanje cepanih drva so:

 • BOŠTJAN KONDA  031 601 670
 • BOJAN ŠERCER  041 729 661
 • ŠTEFAN ŽAGAR 041 619 646

Aleš Marolt,

direktor

Kočevski les d.o.o.

 

 

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1,  je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt dne 1.6.2016 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA V DRUŽBI KOČEVSKI LES D.O.O. 

 1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v območju proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del .

 1. člen 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno:

 • zaradi varnosti ljudi ali premoženja,
 • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov,
 • zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.

 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor znotraj delovnih prostorov le izjemoma, kadar je to nujno potrebno za:

 • varnost ljudi ali premoženja,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti,

tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 

 1. člen 

Odločitev o izvajanju, podrobnejši postopek ter odgovorno osebo v postopku izvajanja videonadzora v  območju navedenem v 1.členu določi direktor s pisnim sklepom oz. navodilom. V sklepu oz. navodilu morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora

4 .člen

Pred pričetkom izvajanja videonadzora se na oglasni deski oz. na el. omarici pri vratih poslovnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o., objavi obvestilo o nadzoru, ki mora biti vidno in razločno ter objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem.

Obvestilo mora vsebovati naslednje informacije:

 • da se v prostoru izvaja videonadzor,
 • naziv izvajalca videonadzora,
 • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Obvestilo mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki se snema.

 1. člen 

Zbirka osebnih podatkov vsebuje zgolj posnetek posameznika, ki vsebuje:

 • sliko,
 • datum posnetka,
 • čas posnetka.
 1. člen

Osebni podatki iz prejšnjega člena se obdelujejo in hranijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1, vendar največ eno leto.

 1. člen

Izvajanje video nadzornega sistema se dokumentira z dnevnikom dela video nadzornega sistema. Dnevnik dela video nadzornega sistema upravlja odgovorna oseba, ki jo imenuje direktor s sklepom.

Dnevnik dela video nadzornega sistema zajema:

 • oznake kamer,
 • uporaba medijev,
 • uporaba posnetkov,
 • brisanje in uničenje medijev.

Dnevnik dela video nadzornega sistema je priloga tega pravilnika.

 1. člen 

Zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o. morajo biti pred pričetkom izvajanja videonadzora v delovnih prostorih pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

Prepovedano je izvajanje videonadzora v delovnih prostorov izven delovnega območja.

Pred uvedbo videonadzora v delovnih prostorih se direktor posvetuje z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

 1. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi spletni strani družbe Kočevski les d.o.o..

Št.: 386-2/2016-1

Direktor

Aleš Marolt l.r.

 

 

Številka:386-2/2016-2

Datum: 01.06.2016

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt sprejel naslednji

SKLEP  O UVEDBI VIDEO NADZORA

 1. Z dnem 01.06.2015, se uvede video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja oseb pred objekti in na parkiriščih ter poslovnih prostorih proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del.
 2. Video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja osebe izvede postopno s skupaj šestimi (6) kamerami,
 3. O izvajanju video nadzora se na el. omaro pri vhodnih vratih v objekt objavi obvestilo, da je področje pred objektom in parkiriščih pod video nadzorom. Informacije kaj in koliko časa se hranijo posnetki iz video nadzornega sistema se dobijo na telefonski številki 041 413545.
 4. Posnetki se hranijo do 90 dni,
 5. Odgovorni osebi za upravljanje video nadzornega sistema sta: Aleš Marolt in Alan Obranovič.
 6. Video nadzorni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke v evidenci video nadzornega sistema lahko obdeluje samo direktor in odgovorna oseba imenovana v 5. točke tega člena.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Video nadzor se uvaja zaradi varnosti ljudi in premoženja obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja proizvodno skladiščnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del, ki je v lasti Občine Kočevje.

S tem je sklep utemeljen.

Javno Objavljeno:

 • – Oglasna deska družbe Kočevski les d.o.o., Kočevje od 1.6.2016 do 17.6.2016.

Direktor

Aleš Marolt l.r.