Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč 2024-2¨

Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč 2023-3¨

 Spoštovani,

Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Lapinje- Laze pri Dolu 2023-1¨

Objava prostega delovnega mesta DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O.-M/Ž

Spoštovani, v prilogi je objava prostega delovnega mesta  DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O. -M/Ž

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Kočevski les d.o.o. Nadzorni svet gospodarske družbe Kočevski les d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

direktor gospodarske družbe Kočevski les d.o.o.  za mandatno obdobje štirih (4) let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027, kar je razvidno iz obrazca

OV57545

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom še naslednje pogoje:

 • da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri,
 • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • da predloži razvojni program dejavnosti in
 • da izpolnjuje druge zakonske zahteve.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:

 • dokazilo o državljanstvu RS,
 • življenjepis,
 • izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah[1], da:
  • ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
  • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
 • izjavo, da za namen tega postopka organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti ovojnici na naslov: Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa.

Za dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na info@kocevski-les.si .

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

[1] ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O

Marko Kljun, predsednik Nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o.

Številka: 013-2/2023-4

Javno naročilo izvedba storitve; Priprava načrta trženja in vstopa na trg: Izvedbo kvalitativne raziskave in delavnice kot vpogled v potrebe profesionalnih lastnikov gozdov – ZA PROJEKT: DI-GOZD”

Javno naročilo blaga, Nakup in dobava lesne biomase

Javno naročilo izvedba storitve usposabljanja na temo: Kako pripraviti dokumentacijo za certificiranje gozda s standardi PEFC, FSC

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA SUŠILNICE IN PARILNICE

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja sušilnice in parilnice, na predloženih obrazcih:

02a_razpisna dokumentacija_povabilo_Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825 02b_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_samo obrazci_ver1 20210825 03_novogradnja sušilnica in parilnica ESPD

04a_GOD-Kočevski les_Sušilnica pOPIS

04b_GOD-Kočevski les_Parilnica POPIS

05_dokumentacija

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2021-2

Številka: JN 14/2021

Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO 2021-2023 – Pridržano javno naročilo

 Spoštovani,

Javno naročilo storitev SEČNJA IN SPRAVILO, TRANSPORT, RAZŽAGOVANJE 2021-2023

 Spoštovani,

Zbiranje ponudb za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo sušilnice in parilnice

Spoštovani,