Javno naročilo izvedba storitve: ¨Izvedba negovalnih gojitvenih del in izdelava ter dostava sekancev za območje Seč 2024-2¨

Objava prostega delovnega mesta DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O.-M/Ž

Spoštovani, v prilogi je objava prostega delovnega mesta  DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O. -M/Ž

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Kočevski les d.o.o. Nadzorni svet gospodarske družbe Kočevski les d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

direktor gospodarske družbe Kočevski les d.o.o.  za mandatno obdobje štirih (4) let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027, kar je razvidno iz obrazca

OV57545

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom še naslednje pogoje:

 • da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri,
 • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • da predloži razvojni program dejavnosti in
 • da izpolnjuje druge zakonske zahteve.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:

 • dokazilo o državljanstvu RS,
 • življenjepis,
 • izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah[1], da:
  • ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
  • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
 • izjavo, da za namen tega postopka organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti ovojnici na naslov: Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa.

Za dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na info@kocevski-les.si .

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

[1] ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O

Marko Kljun, predsednik Nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o.

Številka: 013-2/2023-4

Javno naročilo gradenj NOVOGRADNJA SUŠILNICE IN PARILNICE

vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo gradenj Novogradnja sušilnice in parilnice, na predloženih obrazcih:

02a_razpisna dokumentacija_povabilo_Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825 02b_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_ver1 20210825

02c_razpisna dokumentacija Novogradnja sušilnice in parilnice_samo obrazci_ver1 20210825 03_novogradnja sušilnica in parilnica ESPD

04a_GOD-Kočevski les_Sušilnica pOPIS

04b_GOD-Kočevski les_Parilnica POPIS

05_dokumentacija

 

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-10/2021-2

Številka: JN 14/2021

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

Spoštovani kandidati,

št:  110-5/2020-9

Razpis za zaposlitev na novo delovno mesto: Komercialist/ka

št:  110-5/2020-2

Zbiranje ponudb za izvedbo storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

  Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo  storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj, na predloženih obrazcih:

razpisna dokumentacija Izvedba storitve tiskanja publikacije z naslovom Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj

Lep pozdrav,

Aleš Marolt

Št.: 430-32/2019-2

Številka: JN 36/2019

V priponki je objavljeno končno poročilo o izvedbi javnega naročila.

Lep pozdrav, Aleš Marolt

Št. 430-32/2019-7

končno poročilo

VABILO NA USPOSABLJANJE

 

Datum: 9.12.2019

Vabilo na usposabljanje

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1-1.faza v letu 2019Izvajalec: mag. Marjeta Kamšek

Termin: 10. 10. 2019 od 15.do 19.ure in 12.12.2019 od 15.do 19.ure

Lokacija: Predavalnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, Trg zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje

Skupni strošek *: 480 EUR

*Skupni strošek izvedbe krije Kočevski les d.o.o.

 

 

Program usposabljanja

Naziv usposabljanja:

Usposabljanje zaposlenih:  Poslovna angleščina s poudarkom na govorni jezikovni veščini po metodi načrtovanja Understanding by design in z elementi formativnega spremljanja.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Program:

V skladu z osnovno dejavnostjo družbe gozdarstvo oz. lesno predelavo ter sečnje in spravila dreves je potrebno zagotavljati preventivno usposabljanje in izobraževanje za kvalitetno izvedbo dela. Delavci, ki so usposobljeni za delo potrebujejo vse več informacij za operativno izvajanje del z navodili v angleščini in komunikacijo za nakup, prodajo, opreme materiala ter storitev   na tujih trgih zato je nujno usposabljanje v univerzalnem tehničnem poslovnem jeziku v angleščini.

Usposabljanje bo z besediščem slušatelje opolnomočilo za strokovnejše napredno delo v gozdarstvu in predelavi ter obdelavi lesa, komercialnih postopkov pri prodaji lesa in drugih lesnih proizvodov

Modul 1- 1.faza v letu 2019

Kočevski les d.o.o.

Direktor

Aleš Marolt

Razpis za zaposlite na delovno mesto gozdarski tehnolog 2

št:  110-5/2018-2

Razpis za zaposlitev na delovno mesto upravljalec sušilnic-tehnolog

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NE66527
Delodajalec: MŠO: 6812694000 šifra SKD: 16.100
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV 6 A
1330 KOČEVJE
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5516 KOČEVJE
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC SUŠILNIC-TEHNOLOG – M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELA NA PODROČJU LESNE PREDELAVE. IZDELAVA IN SPREMLJANJE PROIZVODNIH NAČRTOV IN ODGOVORNOST ZA NJIHOVO IZVRŠITEV. PREVZEM IN ODDAJA LESA. VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENIH DELIH. S ODELOVANJE V PROIZVODNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU. ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST SUŠENJA IN OSTALIH DEL NA LESNI PREDELAVI. POLNJENJE IN PRAZNJENJE SUŠILNIC. NASTAVLJANJE IN NADZOR NAPRAV ZA SUŠENJE. IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV ( VLAŽNOSTI LESA, IZBIRA VZORCA). IZMERA LESA IN KLASIFICIRANJE. DOLOČANJE REŽIMOV SUŠENJA, KONTROLA IN IZVAJANJE TER PRILAGAJANJE REŽIMOV. VODENJE EVIDENC SUŠENJA LESA IN OSTALIH DEL. VODENJE ZALOG, NABAVE IN PORABE MATERIALA IN STORITEV. KODIRANJE IN BELEŽENJE MATERIALNIH PRETOKOV SUROVINE (MATERIALNO POSLOVANJE) ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM SUROVINE. KONTROLA SUROVINE IN IZDELAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV IZDELKOV, MATERIALA IN STORITEV. MATERIALNA ODGOVORNOST ZA VSA SKLADIŠČA LESNE PREDELAVE. VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL PRISOTNOSTI NA LESNI PREDELAVI. POROČANJE IN IZDELAVA MESEČNIH POROČIL. PRIJAVLJANJE IN VODENJE EVIDENCE OKVAR IN ZASTOJEV. ANALIZIRANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE VZROKOV IN SKRB ZA ODPRAVO LE-TEH ZAGOTOVLJENA TELEFONSKA DOSEGLJIVOST NADREJENEMU V ČASU DELAVNE IZMENE ALI V ČASU OBRATOVANJA SUŠILNIC. UPOŠTEVANJE PREDPISOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VZD IN PV. ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI IN OSTALA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
Izobrazba po Klasius: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija,
Alternativna izobrazba: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 314 Ekonomija,
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
Zahtevana rač. znanja: 1 – urejevalniki besedil – 1 – osnovno, 2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Osnovno znanje o uporabi računalnika pri poslovnem odločanju (Word,Excel). Vozniški izpit B kategorije. Poznavanje predpisov iz dejavnosti, varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. Izpit za upravljanje viličarja. Izpit za motorno žago.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠ MAROLT, 041 413 545, ales.marolt@kocevski-les.si
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
2/2
Datum sprejema prijave: 25.7.2018 Datum objave v prostorih zavoda: 26.7.2018
Rok za prijavo kandidatov: 3.8.2018

Št.: 100-3/2018-1

Izvedba usposabljanja za varno delo

Družba Kočevski les d.o.o. organizira zvedbo usposabljanja za varno delo:

– Varno delo v gozdu z motorno žago in delovnimi stroji – lokacija v gozdu , ki bo dne 24.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

– Varno delo v pri transportu hlodovine in žaganega lesa – lokacija v gozdu in na skladišču žaganega lesa , ki bo dne 25.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

– Varno delo v lesni predelavi – lokacija na skladišču lesne predelave Kočevski les , ki bo dne 27.10.2017, od 8. do 12,30 ure.

Vse zainteresirane obveščamo, da je prijava obvezna pri kontaktni osebi: Aleš Marolt, tel 041 413545 ali na e-pošto: info@kocevski-les.si do 23.10.2017, do 13.ure.

Napoved usposabljanja 24.10.2017 Varno delo v gozdu zmotorno žago in delovnimi stroji Napoved usposabljanja 25.10.2017 Varno delo pritransportu hlodovine in žaganega lesa – lokacija v gozdu in na skladišču žaganega lesa Napoved usposabljanja 27.10.2017 Varno delo na lesni predelavi

Lep pozdrav,

Aleš Marolt