Aktualno

Posted on

Bukova gora 26.10.2017: Naši sodelavci na terenu.

 

ZBORNIK GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani,

v prilogi je objavljen zbornik z naslovom GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ

Gozd in les kot priložnost za regionalni razvoj

Zbornik je nastal iz prispevkov, ki so nastali za Strokovni forum v okviru Festivala lesa z naslovom: GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (Možnost prehoda  v krožno gospodarstvo),

11.oktobra 2019 v okviru prireditve FESTIVAL LESA v KOČEVJU, ki so ga organizirali:

 • KOČEVSKI LES d.o.o.,
 • FESTIVAL LESA z.o.o., so.p,
 • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
 • SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

kor8_Zbornik Festival lesa 2019

Ob tej priložnosti vam želim dobro branje ter srečno in uspešno  novo leto 2020.

Aleš MAROLT

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

OSKRBA Z DRVI ZA POTREBE OGREVANJA

Spoštovani,

Občina Kočevje je skupaj z družbo Kočevski les d.o.o. pristopila k zagotavljanju oskrbe z drvi za potrebe ogrevanja v občini Kočevje.

Za ta namen je družba Kočevski les d.o.o. v letu 2018 pričela s predelavo drv skupaj s podizvajalci:

 •  PRODAJA DRV IN TRAKTORSKE STORITVE BOŠTJAN KONDA s.p.
 • BVS BOJAN ŠERCER s.p.
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN ŽAGAR s.p.

na način, da družba Kočevski les d.o.o. zagotavlja les- oblovino, podizvajalec les predela v cepanice različnih dolžin (30 cm, 40 cm, 50 cm) zložene v butaro na ustrezni paleti in dostavi na dom.

V letu 2018 in 2019 je bilo na voljo okoli 600 ton cepanih drv.

Konec leta 2019 pa bo na voljo še okoli 200 ton cepanih drv.

Cena cepanih drv za 1 prm je: 65 EUR (brez vključenega 22%DDV). Z vključenim 22%DDV je cena za 1 prm drv: 79,3 EUR.

V ceni ni vključen strošek dostave na dom. Strošek dostave na dom v Kočevju je 30 EUR (brez vključenega 22%DDV) za 1 dostavo.

Kontaktne osebe za naročanje cepanih drva so:

 • BOŠTJAN KONDA  031 601 670
 • BOJAN ŠERCER  041 729 661
 • ŠTEFAN ŽAGAR 041 619 646

Aleš Marolt,

direktor

Kočevski les d.o.o.

 

 

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1,  je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt dne 1.6.2016 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA V DRUŽBI KOČEVSKI LES D.O.O. 

 1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v območju proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del .

 1. člen 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno:

 • zaradi varnosti ljudi ali premoženja,
 • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov,
 • zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.

 

V območju navedenem v 1.členu se lahko izvaja videonadzor znotraj delovnih prostorov le izjemoma, kadar je to nujno potrebno za:

 • varnost ljudi ali premoženja,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti,

tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 

 1. člen 

Odločitev o izvajanju, podrobnejši postopek ter odgovorno osebo v postopku izvajanja videonadzora v  območju navedenem v 1.členu določi direktor s pisnim sklepom oz. navodilom. V sklepu oz. navodilu morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora

4 .člen

Pred pričetkom izvajanja videonadzora se na oglasni deski oz. na el. omarici pri vratih poslovnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o., objavi obvestilo o nadzoru, ki mora biti vidno in razločno ter objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem.

Obvestilo mora vsebovati naslednje informacije:

 • da se v prostoru izvaja videonadzor,
 • naziv izvajalca videonadzora,
 • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Obvestilo mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki se snema.

 1. člen 

Zbirka osebnih podatkov vsebuje zgolj posnetek posameznika, ki vsebuje:

 • sliko,
 • datum posnetka,
 • čas posnetka.
 1. člen

Osebni podatki iz prejšnjega člena se obdelujejo in hranijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. 386-1/2016-1, vendar največ eno leto.

 1. člen

Izvajanje video nadzornega sistema se dokumentira z dnevnikom dela video nadzornega sistema. Dnevnik dela video nadzornega sistema upravlja odgovorna oseba, ki jo imenuje direktor s sklepom.

Dnevnik dela video nadzornega sistema zajema:

 • oznake kamer,
 • uporaba medijev,
 • uporaba posnetkov,
 • brisanje in uničenje medijev.

Dnevnik dela video nadzornega sistema je priloga tega pravilnika.

 1. člen 

Zaposleni v družbi Kočevski les d.o.o. morajo biti pred pričetkom izvajanja videonadzora v delovnih prostorih pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

Prepovedano je izvajanje videonadzora v delovnih prostorov izven delovnega območja.

Pred uvedbo videonadzora v delovnih prostorih se direktor posvetuje z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

 1. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi spletni strani družbe Kočevski les d.o.o..

Št.: 386-2/2016-1

Direktor

Aleš Marolt l.r.

 

 

Številka:386-2/2016-2

Datum: 01.06.2016

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB1), Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, je direktor družbe Kočevski les d.o.o. Aleš Marolt sprejel naslednji

SKLEP  O UVEDBI VIDEO NADZORA

 1. Z dnem 01.06.2015, se uvede video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja oseb pred objekti in na parkiriščih ter poslovnih prostorih proizvodno skladiščnega prostora družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del.
 2. Video nadzor dostopov in izstopov ter gibanja osebe izvede postopno s skupaj šestimi (6) kamerami,
 3. O izvajanju video nadzora se na el. omaro pri vhodnih vratih v objekt objavi obvestilo, da je področje pred objektom in parkiriščih pod video nadzorom. Informacije kaj in koliko časa se hranijo posnetki iz video nadzornega sistema se dobijo na telefonski številki 041 413545.
 4. Posnetki se hranijo do 90 dni,
 5. Odgovorni osebi za upravljanje video nadzornega sistema sta: Aleš Marolt in Alan Obranovič.
 6. Video nadzorni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke v evidenci video nadzornega sistema lahko obdeluje samo direktor in odgovorna oseba imenovana v 5. točke tega člena.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Video nadzor se uvaja zaradi varnosti ljudi in premoženja obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja proizvodno skladiščnih prostorov družbe Kočevski les d.o.o. Kočevje, na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje-del, ki je v lasti Občine Kočevje.

S tem je sklep utemeljen.

Javno Objavljeno:

 • – Oglasna deska družbe Kočevski les d.o.o., Kočevje od 1.6.2016 do 17.6.2016.

Direktor

Aleš Marolt l.r.