Objava prostega delovnega mesta DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O.-M/Ž

Spoštovani, v prilogi je objava prostega delovnega mesta  DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE KOČEVSKI LES D.O.O. -M/Ž

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Kočevski les d.o.o. Nadzorni svet gospodarske družbe Kočevski les d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

direktor gospodarske družbe Kočevski les d.o.o.  za mandatno obdobje štirih (4) let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027, kar je razvidno iz obrazca

OV57545

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom še naslednje pogoje:

  • da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri,
  • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
  • da predloži razvojni program dejavnosti in
  • da izpolnjuje druge zakonske zahteve.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:

  • dokazilo o državljanstvu RS,
  • življenjepis,
  • izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah[1], da:
    • ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
    • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
    • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
    • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
  • izjavo, da za namen tega postopka organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti ovojnici na naslov: Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa.

Za dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na info@kocevski-les.si .

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

[1] ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O

Marko Kljun, predsednik Nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o.

Številka: 013-2/2023-4